Home / Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τον ν. 2472/97 καθώς τα δεδομένα που φιλοξενούνται, παρουσιάζονται και δημοσιεύονται μετά από αίτηση και συνεπώς με τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των προβαλλομένων προσώπων φυσικών και νομικών.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται και δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν το «περιεχόμενό» της (π.χ. σήματα, logos, γραφήματα, animation, texts, φωτογραφίες, ηχογραφημένα μηνύματα, οπτικοακουστικό υλικό κ.α.). Προστατεύονται από τις γενικές διατάξεις του ΑΚ, το δίκαιο της ιδιοκτησίας, τον Νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας .

Απαγορεύεται η περαιτέρω επεξεργασία, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διάδοση, διάθεση και η επί παντί τρόπω διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου που είναι ο φορέας των δεδομένων και της εταιρείας που είναι κυρία της ιστοσελίδας σύμφωνα με τα όσα ο νόμος 2472/97 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ορίζει.

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «Talent Show» δεν εγγυάται επ’ ουδενί την αληθοέπεια, την ορθότητα και την ακρίβεια των δεδομένων που δημοσιεύονται, ούτε διαθέτει μηχανισμούς πιστοποίησής τους, ούτε προβαίνει στην διασταύρωση και επαλήθευσή τους. Η εταιρεία περιορίζεται στην πλήρη, πιστή, απαρέγκλιτη και ακριβή αναπαραγωγή και δημοσίευση των προσκομιζομένων σ’ αυτήν στοιχείων (δεδομένων). Συνεπώς, τα δεδομένα αυτά αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του υποκειμένου που είναι και παραμένει φορέας τους και το οποίο τα προσκόμισε και τα παρέσχε στην εταιρεία. Για την ύπαρξη ή την ανυπαρξία των δημοσιευμένων στοιχείων καθώς και για οποιαδήποτε ανακολουθία μεταξύ της πραγματικότητας και των δημοσιευμένων στοιχείων (π.χ. βιογραφικά) ευθύνονται τα ίδια τα προβαλλόμενα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού και αστικού δικαίου. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα ιστοσελίδα, να επιφέρει βελτιώσεις, να τροποποιεί τη δομή της ή το γραφικό περιβάλλον και να εμπλουτίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεσμεύεται όμως οι αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτές να μην επιφέρουν καμία αλλοίωση, διαστρέβλωση ή παραχάραξη στα δημοσιευόμενα δεδομένα.

Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει κόστος πρόσβασης στους επισκέπτες της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τα εγγεγραμμένα μέλη.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα στοιχεία (δεδομένα) που προβάλλονται τα παρέχουν τα ίδια τα προβαλλόμενα μέλη στην Εταιρεία.
Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλον σκοπό, παρά μόνο για να δημιουργήσει την παρούσα βάση δεδομένων και για όποια άλλη χρήση εξυπηρετεί ή τελεί σε άμεση συνάρτηση με τον σκοπό αυτό.
Η Εταιρεία δεσμεύεται επίσης να μην κάνει άσκοπη χρήση των δεδομένων που της χορηγούνται, να μην τα διακινεί περαιτέρω και μην τα παραχωρεί σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη άδεια του εκάστοτε κάθε φορά μέλους.

«Σκοπός της επεξεργασίας» είναι η προβολή των στοιχείων που της προσκομίζονται, η δημιουργία και η διατήρηση προσωπικής ιστοσελίδας για κάθε ένα από τα προβαλλόμενα μέλη, η επεξεργασία βάσης δεδομένων, ο προγραμματισμός και η λειτουργία μηχανής αναζήτησης και η δημιουργία διαδικτυακού βιογραφικού άμεσα και πλήρως ενημερωμένου για επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς σκοπούς (συμμετοχή σε ταινίες, θεατρικές παραστάσεις, θεάματα, διαφημίσεις, κ.α.) διευκολύνοντας έτσι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από μια διαδικασία ακροάσεως για την επιλογή και την επάνδρωση μιας παραγωγής στο χώρο του θεάματος.
«αποδέκτες των δεδομένων» είναι όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αλλά και τα εγγεγραμμένα μέλη.
«δικαίωμα πρόσβασης» όλα τα προβαλλόμενα μέλη διατηρούν σε πλήρη ισχύ τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τα άρθρα 11, 12 και 13 του 2472/97 και συγκεκριμένα το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να γνωρίζει το κάθε μέλος αν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτέλεσαν αντικείμενο περαιτέρω -πέραν της συμφωνημένης- επεξεργασίας.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η έναντι αμοιβής υλοποίηση/ πραγματοποίηση του περιεχομένου του πακέτου υπηρεσιών που το μέλος έχει επιλέξει. (παροχή των υπηρεσιών όπως αναφέρονται στο κάθε ένα πακέτο που το μέλος επιλέγει)

Υποχρέωση της Εταιρείας είναι να πραγματοποιήσει τις παροχές που το μέλος έχει επιλέξει και να προβάλει τα επιλεγμένα στοιχεία στην παρούσα ιστοσελίδα.